Pravidla

Náplň Klubu:  

  • propagace koz anglonubijského plemene v ČR
  • pomoc jednotlivým chovatelům s chovem a se zapojením se do plemenitby a kontroly užitkovosti, snahou je navýšení počtu koz v KU
  • poskytování informací a rad chovatelům, setkávání chovatelů, výměnazkušeností
  • podílet se na procesu šlechtění, stanovení standardu a chovného cíle

KCHANK je vnitřní strukturou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR neboli SCHOK. Jeho činnost upravují dokumenty SCHOK, zejména Statut, Jednací a podpisový řád, usnesení shromáždění delegátů a předsednictva svazu.

Členská schůze se koná minimálně 1x ročně, obvykle však 2x. Pozvánka na schůzi je zasílána všem členům prostřednictvím e-mailu, který má klub pro tyto účely k dispozici. Před každou schůzí Výbor kontroluje platnost členství u SCHOK. Podmínkou je zaplacení ročních členských příspěvků. Nemá-li člen zaplaceny příspěvky nejdéle do 31.3. daného roku, jeho členství v klubu zaniká.

Členové přítomni na schůzi projednávají a rozhodují o organizačních a chovatelských záležitostech a přijímají rozhodnutí pro další jednání Plemenné knihy/PK. Členové volí ze svého středu Výbor klubu na předem stanovené volební období, nejdéle však 5 let. Výbor řídí klub a zprostředkovává a prosazuje většinovou vůli členů vůči svazu, především PK. O průběhu schůzí členů a výboru jsou členové informováni formou zápisu.

Členové i Výbor klubu komunikují mezi sebou především pomocí moderních technických prostředků (e-mail, skype, telefon, diskuzní fóra a pod.). Setkávají se v rámci akcí krajských sdružení, nákupních trhů plemenných zvířat, výstav, seminářů a pod.

Výbor klubu se schází dle potřeby s ohledem na projednávané záležitosti. Průběžně informuje členy o projednávaných záležitostech, zejména těch, které mají vliv na jejich chovatelskou činnost. Činní tak pomocí moderních komunikačních prostředků s ohledem na snadnou dostupnost informací, možnosti komunikace a zjištění vůle a stanoviska členů k projednávaným záležitostem.