Kontrola užitkovosti

Kontrola užitkovosti

Kontrola užitkovosti je mechanismus pravidelného sběru dat v konkrétních chovech a je stěžením bodem šlechtitelského programu chovu koz. U dojných plemen koz, mezi které anglonubijská koza patří, jsou evidovány údaje dokumentující:
1. Reprodukční vlastnosti
2. Mléčnou užitkovost
3. Zevnějšek
4. Růstovou schopnost
5. Chovný cíl

Reprodukční vlastnosti

U koz zařazených do plemenitby jsou v rámci evidence reprodukčních vlastností v plemennéknize shromažďovány následující informace:

1. Datum narození a číslo ušní známky plemenice
2. Datum zapuštění
3. Ušní číslo a státní registr kozla
4. Datum porodu a počet narozených kůzlat živých a počet narozených kůzlat mrtvých
5. Snadnost porodu jako nepovinný údaj
6. Zmetání
7. Jalovost
8. Ušní známky jimiž byla označena narozená kůzlata
9. Počet odchovaných kůzlat včetně informaci pohlaví (i hermafroditismus) a rohatosti
10. Úhyny kůzlat včetně pohlaví a data úhynu
11. Datum vyřazení plemenice

Tyto pověřenou osobou nasbírané údaje v jednotlivých chovech jsou následně dálezpracovávány v centru PK za účelem odvození doplňujících charakteristik reprodukčníchvlastností koz a kozlů.

Mléčná užitkovost
V rámci evidence mléčné užitkovosti se u plemenic po dobu nejméně prvních třech laktacíodebírají v pravidelných intervalech vzorky mléka, podle aktuálního znění metodik ICAR.

Hodnotí se:
1. celková dojivost
2. obsah bílkoviny v mléce
3. obsah tuku v mléce
4. obsah laktózy v mléce (popřípadě další volitelné položky např. somatické buňky)
Údaje zajišťuje pověřená osoba a rozbory mléčných složek určená laboratoř. Celkovádojivost je dána jako součet produkce mléka za období sání a za období dojení běhemlaktace, které musí zahrnovat minimálně 6 kontrolních měření

Zevnějšek
Při ohodnocování zevnějšku je hodnocen:

1. plemenný a užitkový typ
2. pohlavní výraz
3. celkový vývin, harmonie tělesné stavby, konstituce
          4. u koz morfologické vlastnosti vemene

Růstová schopnost
V rámci evidence růstových schopností jsou pověřenou osobou zajišťovány údaje o hmotnosti v den zařazení zvířete do plemenitby.
Chovný cíl
Na základě zjištěných údajů o vlastní užitkovosti, získávají zvířata třídu (ER , E, I, II) zavlastní užitkovost a na základě vyhodnocení údajů z kontroly užitkovosti i třídu (ER , E, I, II) za mléčnou užitkovost.

(zdroj: SCHOK z.s. – šlechtitelský program pro chov koz, více informací ZDE)

Výsledky kontroly užitkovosti

V této sekci jsou zveřejňovány výsledky kontroly užitkovozti anglonubijských koz. Aktuálně jsou uváděny pouze přehledy mléčné užitkovosti seřazené podle chovatelů. Výhledově je v plánu roční statistiky rozšiřovat o další informace, popř. doplnit srovnání užitkovosti AN koz s ostatními plemeny.